T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Binalarda Enerji Verimliliğininin Artırılması Projesi

ENERJİ VERİMLİ BİNA TASARIMI YARIŞMASI

YARIŞMACILARDAN GELEN SORULAR ve CEVAPLARI

 

S.1

Proje açıklamasında bahsettiğiniz yönetmelikler ve esasları nedir ve hangi tip imar durumuna göre değerlendirilecektir?

C.1

Planlı alanlar için tip imar yönetmeliği esas alınacaktır. Bununla birlikte yürürlükte olan yönetmelikler de dikkate alınmalıdır.(Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Bina Enerji Performans Yönetmeliği vs.)

S.2 

Komşu bina yüksekliği 7 kat (21 metre) verilmiş. Yeni tasarlanan bina yüksekliği de bu yükseklikte mi kabul edilecek?

C.2

 Yarışmacının kararına bırakılmıştır.

S.3

Yüksek enerji verimliliği standartlarını yansıtan en fazla 3.000,00 m2 toplam inşaat alanlı yeni bir konut" yarışma konusuyla ilgili herhangi bir bağlam belirtilmemiştir. Projenin bağlamının veya yapılacağı iklim bölgesinin şartı var mıdır? Yarışmacıların seçimine mi bırakılmıştır?

C.3

Arazinin alanı 3.500 m2 olarak belirlenmiştir. Arazinin krokisi “Yeni bina tasarım dokümanı”nda verilmiştir. Arazinin bulunduğu bölge ve şehir yarışmacıya bırakılmıştır.

S.4

Biz  'Enerji Verimli Bina Tasarım Yarışmasın' da  ilk seçenek olan yeni bir bina tasarımını seçtik ve göndermiş olduğunuz projeyi inceledik. Fakat yeni ve çevreci bir bina tasarımı için gerekli parametrelerin eksik olduğunu fark ettik. Aşağıda yazılan eksik ve gerekli parametrelerin tarafımıza iletilmesini talep ediyoruz.

 

1-)Arazinin alanı(m2),

2-)Arazinin imar durumu, 

3-)Arazinin jeolojik raporu, 

4-)Arazinin konumu,

5-)Arazin bulunduğu havzanın yıllık yağış raporu(en az iki yıllık),

6-)Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık sıcaklık değişim çizelgesi(en az iki yıllık),

7-)Arazinin önündeki Ankara yolunun trafik yoğunluk bilgileri, 

8-)Göl suyunun analiz raporu, 

9-)Gölün herhangi bir kuş türünün göç yolu üzerinde olup olmadığı hakkında bilgi. 

10-)Ormanı ekolojik bilgisi(ağaç ve hayvan türleri) 

 

NOT: 5. , 6. ve 7. maddeler  4. maddedeki bilgi detaylı verildiği taktirde tarafımızca araştırılabilir.

C.4

İstediğiniz parametrelerle ilgili bilgi aşağıda verilmiştir:

1-) Arazinin alanı 3.500 m2 olarak belirlenmiştir. Arazinin krokisi “Yeni bina tasarım dokümanı”nda verilmiştir.

2-) Planlı alanlar tip imar yönetmeliği esas alınacak. Bununla birlikte yürürlükte olan yönetmelikler de dikkate alınmalıdır. TAKS ve KAKS ve emsal yarışmacıya bırakılmıştır.

3-) Arazinin jeolojik raporu bu yarışma için gerekmemektedir.

4-) Arazinin krokisi “Yeni bina tasarım dokümanı”nda verilmiştir. Arazinin bulunduğu bölge ve şehir yarışmacıya bırakılmıştır.

5,6-) Gerekli iklim verileri ile ilgili bilgiyi, senaryonuzda seçtiğiniz bölgenin meteorolojik raporlarından edinebilirsiniz.

7-) Arazinin önünden geçen ana yol, şehirlerarası yol olarak kabul edilebilir.

8-) Göl tatlı su gölüdür. Mevcut durumda içme suyu olarak kullanılamaz. 

9-) Gölün herhangi bir kuş türü göç yolu üzerinde olup olmadığı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yarışmacı, kendi senaryosunda böyle bir göç yolu olduğunu kabul edebilir ve buna göre projesinde öneri getirebilir. Bu seçenek yarışmacıya bırakılmıştır.

10-) Orman ekolojik bilgisi için seçtiği bölgeye göre gerekli araştırma yapılmalıdır.

 

S.5

Yeni bina tasarım için verilen arazinin ölçülerini daha net bir şekilde paylaşabilir misiniz?

 

S.6

Tasarlanacak olan binada herhangi bir kat sınırlaması var mıdır?

C.6

Bina için herhangi bir kat sınırlaması yoktur.

S.7

Mekanik tesisat projesi çizilmeli midir? Yoksa mekanik hesap raporu ve kullanılan cihazların detaylı listesi yeterli olacak mıdır?

C.7

Tesisat projesi çizilmesi istenmemektedir. Ama tasarlanan mekanik tesisat sistemini açıklayıcı diyagramlar ve akış şemalarından faydalanılabilir.

Seçilen sistem için gerekli mimari koordinasyonun yapılması beklenmektedir.

S.8

Enerji modellemesi için Carrier HAP programı kullanmanın bir sakıncası bulunmakta mıdır?

C.8

Hayır. Yarışmacılar bilinen herhangi bir modelleme yazılımını kullanabilirler. (ASHRAE Standart 140 onaylı yazılımların kullanılması tavsiye edilir.)

S.9

Belirtilen arazide eğim olup olmadığının bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

C.9

Arazinin durumu yarışmacının senaryosuna göre yarışmacılar tarafından belirlenecektir.

S.10

Arazi eğimi ve gölün nem oranına etkisi konusunda bilgi verir misiniz? Enerji analizinde belli bir taslak tablo var mıdır?

C.10

Yarışmacının senaryosuna göre belirlenecektir. Mevcut bir tablo yoktur.

S.11

Bina tadilatı için verilen pdf dökümanı içerisinde yer alan 4.1 maddesi olan TS 825 hesap raporu EK-3 te verilmiştir denmektedir.
 
Bize gönderilen mailde ya da pdf dosyasının devamında EK-3 bulunmamaktadır. EK-3 dosyasının gönderilmesini rica ederim.

C.11

EK -3 yarışmacıya gönderilmiş ve web sayfasında yayınlanmıştır.

S.12

Bina tadilatında, dış cephede pencere ve alüminyum kaplama dışında kalan ve resimlerde gri renkli görülen alanların kaplaması nedir?

C.12

Fotograflarda görülen alan tuğla duvar, sıva ve boyadan oluşmaktadır.

S.13

Ben ve ekibim retrofitting kategorisinde yarışmaya katılıyoruz. Bir sorum olacak. Şartnamede okuduğum kadarıyla söz konusu ÇŞB Samsun binasının sonradan eklenen misafirhane kısmının yarışmada yok sayılacağı izlenimine kapıldım.

Projelerimizde simülasyon - mevcut yapı ve retrofit karşılaştırmalarımızı yaparken binanın eklentili halini mi referans almalıyız yoksa misafirhanesiz halini mi? 

C.13

Bina bilgi dokümanında 2.1 Genel Bina Bilgileri bölümünde belirtildiği gibi yemekhane ve misafirhane bölümleri çalışma dışı bırakılmıştır.

S.14

Şekil 7. Baca gazı analizörü ölçüm çıktıları hakkında daha net bir bilgi alabilir miyiz ? Değerleri okumakta zorlandık.

C.14

Veriler yarışmacıya gönderilmiş ve web sayfasında yayınlanmıştır.

S.15

Proje maliyeti hesaplanması isteniyor mu ? isteniyorsa belirli bir limitimiz var mı ?

C.15

Yeni yapılacak enerji verimli binada ortalama maliyeti 2.000 TL /m2 civarındadır .(her şey dahil) Hesaplanan maliyetler için bu değer üst limit olarak kullanılabilir.

Retrofitting yapılacak bina içinse, tadilat yatırımının geri ödeme süresinin 8 yılı geçmemesi beklenmektedir.

S.16

Dış cepheye mimari açıdan eklentiler yapabilir miyiz?

C.16

Yapısal eklentiler istenmemektedir. Güneş kırıcı vb. gibi yapısal olmayan eklentiler kabul edilebilir.

S.17

Teslimde istenilen yarışmacıların kavramsal perspektifi hakkında bilgi verebilir misiniz?

C.17

Belirli bir standart bulunmamaktadır. Yarışmacıya bırakılmıştır.
S.18

Yönetmelikler çerçevesinde tasarlayacağımız projede 3.000 m2 inşaat alanı olması isteniyor. Planlı alanlar imar yönetmeliğinde asansör boşluğu yangın merdiveni güvenlik holunun 6 m2 lik kısmı v.b inşaat hakkı dışında tanımlanıyor. Dolayısıyla yönetmelik koşullarındaki gibi planladığımız projedeki adı geçen inşaat hakkı dışında (emsal) dışında kullanılacak alanlar bizim içinde geçerli mi (3.000 m2 nin içinde mi dışında mı tutulacak)

C.18

Planlı alanlar yönetmeliği geçerlidir (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği – 2. Bölüm – 16/4’ de açıkça ifade edilmiştir). Hesaplar Yönetmeliğe uygun yapılmalıdır.

S.19

İstenilen mimari çizimlerde ölçek ve çizim tekniği nedir? Yani uygulama projesi (1/50) şeklinde mi veya avan (1/100) şeklinde mi istenmektedir?

C.19

1/100 yeterlidir. Projenizin okunurluğunu artırmak amacıyla ihtiyaç duyarsanız 1/50’yi de tercih edebilirsiniz.

S.20 Mimari çizimlerde istenilen kesin detaylar nelerdir?
C.20

Yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacının kendi senaryosunu en iyi anlatacak detayları vermesi beklenmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki beklenilen enerji verimli bina tasarımıdır. Bu amaçla hazırladığınız senaryoyu açık ve net bir şekilde ifade edebileceğiniz (özellikle yapı kabuğu tasarımınızı ifade eden) sistem kesitleriniz (1/20) ile nokta detaylarınız (1/10 ve/veya 1/5 ve/veya 1/2 vb.) elbette beklenmektedir.